Kutse taotlemise avaldus ja hinnad

Eesti Tervisedenduse Ühingul on hea meel teatada, et võtab vastu dokumente Tervisedendaja kutse taotlemiseks kuni 30.11.2017.

Tervisedendaja kutsestandarditega, kutseomistamise korraga, hindamisstandarditega ja  taotlemise eeltingimustega on võimalik tutvuda ETÜ veebilehel www.tervis.ee/kutseomistamine

Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid:

Kutse tervisedendaja, tase 6 taotlemise eeltingimused on:

a) kõrgharidus;
b) erialase täiendkoolituse läbimine;
c) erialane töökogemus.

Kutse tervisedendaja, tase 6 taotlemiseks esitatavad dokumendid:

1)     vormikohane avaldus (allkirjastatud);
2)     koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart);
3)     haridust tõendava(te) dokumendi(dokumentide) koopia(d);
4)     täiendkoolitus(t)e läbimist või varasemat kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad;
5)     Curriculum vitae (CV) või väljatrükk avalikust andmebaasist (nt ETIS-st);
6)     Eneseanalüüs: Hindamisstandardi lisa Eneseanalüüsi vorm
7)     soovi korral portfoolio (töid tutvustav mapp, publikatsioonide loetelu vms);
8)     maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

Kutse tervisedendaja, tase 6 taastõendamise eeltingimused on:

a) erialase täiendkoolituse läbimine;
b) erialane töökogemus.

Kutse tervisedendaja, tase 6 taastõendamiseks esitatavad dokumendid:

1)     vormikohane avaldus (allkirjastatud);
2)     Curriculum vitae (CV) või väljatrükk avalikust andmebaasist (nt ETIS-st);
3)     haridust ja täiendkoolituste läbimist tõendavate dokumentide koopiad, mis on saadud taastõendamisele eelneva 5 aasta jooksul;
4)     tööalase tegevuse profiili, töö tulemuslikkuse ja arendustegevuste kirjeldus taastõendamisele eelneva 5 aasta jooksul ning erialase tegevuse perspektiiv (kuni 3000 tähemärki);
5)     maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

Täpsem info kutse andmise tasude kohta, avalduse vorm ning dokumentide esitamise võimalused avaldame siin 22. Novembril 2017.