Hindamisstandard

 HINDAMISSTANDARD TERVISEDENDAJA, TASE 6 KUTSELE

Kutsestandardi nimetus: tervisedendaja, tase 6

EKR tase: 6

Sisukord:

1. Üldine informatsioon

2. Hindamiskomisjoni töö korraldus

3. Hindamisprotsess

4. Hindamiskriteeriumid

5. Hindamisjuhend hindajale

6. Vormid hindajale

Lisa 1: Eneseanalüüsi vorm taotlejale.

1. Üldine informatsioon

1.1  Tervisedendaja, tase 6 kutseoskuste hindamine on tema kompetentside vastavuse hindamine kutsestandardis toodud nõuetele.

1.2  Hinnatavad kompetentsid on kirjeldatud vastavas kutsestandardis.

1.3. Hindamisstandardi koostamisel on lähtutud kutse andmise korra punktis 5 sätestatud nõuetes.

1.4 Hindamist teostab kutsekomisjoni poolt moodustatud 3.liikmeline hindamiskomisjon.

1.5. Hindamise läbimisel kohaldub hinnatavale õigus olla registreeritud Eesti Kutsetunnistuste Registris ja Euroopa Tervisedendajate Registris ning hinnatav omandab professionaalsuse tiitli ”Euroopa Tervisedenduse Praktik” (European Health Promotion Practitioner, EuHP) 5 aastaks, mille möödumisel on võimalik taastaotlemine.

2. Hindamiskomisjoni töö korraldus

2.1. Tervisedendaja kutse andmine algab, kui taotleja edastab elektroonselt kõik taotlemiseks vajalikud järgmised dokumendid kutsekomisjoni esimehele:

2.1.1. Vormikohane avaldus (kutse andmise korra lisa 1)

2.1.2. Vormikohane curriculum vitae (CV) (kutse andmise korra lisa 2)

2.1.3. Isikut tõendava dokumendi koopia (pass või ID kaart);

2.1.4. Haridust tõendava(te) dokumendi(tide) koopiad (diplomi ja akadeemilise õiendi koopia) (taastaotlemisel ainult juhul, kui haridustase on tõusnud);

2.1.5. Tõendid erialase töökogemuse ja töökoormuse kohta viimase viie aasta jooksul (vastavalt taotleja valikule dokumendi/dokumentide koopiad, mis tõendavad erialast töökogemust);

2.1.6. Täiendkoolituse läbimist tõendavate dokumentide koopiad (vajaliku mahu tõendamise ulatuses);

2.1.7. Kompetentsuspõhine eneseanalüüs  (hindamisstandardi  lisa  1).

2.1.8. Tööandja esindaja iseloomustus-soovitus;

2.1.9. Maksekorralduse koopia kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

2.2. Tervisedendaja kutse taotlemine on võimalik vähemalt 1 kord aastas.

2.3. Enne kompetentside hindamist viiakse kutse andja poolt läbi dokumentide vastavuse kontroll taotletava taseme nõuetele ning kutse andmise korras seatud eeltingimustele (”Kutse andmise kord” punktid 5.1., 5.2., 5.3.). Juhul, kui dokumendid ei vasta nõuetele, siis teavitatakse taotlejat puudustest 10 tööpäeva jooksul ja antakse tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks. Vajadusel toimub taotleja nõustamine ning ettepanekute tegemine dokumentide täiendamiseks või lisamiseks.

2.4. Nõuetekohaselt täidetud dokumendid edastab kutsekomisjoni esimees 7 päeva jooksul hindamiskomisjonile hindamiseks vastavalt kriteeriumitele, mis on kirjeldatud käesoleva dokumendi osas 4.

2.5. Hindamine viiakse läbi kahes etapis:

2.5.1. Hindamine dokumentide põhjal – hindamiskomisjoni liikmed hindavad taotleja poolt esitatud dokumentide ja muude lisatud vajalike materjalide sisu ja juhendi järgi koostatud  kutsestandardipõhise portfoolio ja kompetentsuspõhise eneseanalüüsi (lisa 1) vormi põhjal tema kompetentside vastavust taotletud kutse tasemele (hindamisvormid H1 ja H2).  Dokumentide läbivaatamise tulemusena teeb hindamiskomisjon otsuse, kas taotlejale anda tervisedendaja, tase 6  kutse või kutsuda taotleja vestlusele, ning edastab vastava teabe kutsekomisjonile, kes otsustab taotleja kutse saamise või mitte saamise või määrab vestluse toimumise aja ja koha.

2.5.2. Hindamine vestluse alusel. Vestluse jooksul täpsustatakse taotleja tervisedenduse  kompetentsust ning antakse talle tagasisidet. Taotlejal on võimalus demonstreerida enda teadmisi ja oskusi, samuti esitada küsimusi; hindamiskomisjoni liikmetel anda tagasisidet:

2.6.  Tagasiside taotlejale:

2.6.1. Tagasiside hindamistulemustest on taotlejale kirjalik ning esitatakse hindamisvormil, kus on näha erinevate valdkondade tulemused ning hindamiskomisjoni arvamus ja soovitused.

2.6.2. Tagasiside kutse andmisest dokumentide alusel või vestlusele kutsumise vajadusest jõuab taotlejani esimesel võimalusel, kuid mitte kauem kui 60 päeva pärast dokumentide esitamist.

2.6.3. Tagasiside kutse andmisest või mitteandmisest jõuab taotlejani esimesel võimalusel, kuid mitte rohkem kui 30 päeva pärast vestluse toimumist.

2.7. Hindamise keeleks on eesti keel. Hindamise keel märgitakse ära hindamisprotokollis.

3. Hindamisprotsess

3.1. Taotleja hindamisse on kaasatud kolm hindamiskomisjoni liiget.

3.2. Taotleja hindamisel arvestatakse informatsiooni neljast valdkonnast (väljaõpe, töökogemus, täiendkoolitus, eneseanalüüs).

3.3. Taotleja on õigustatud tervisedendaja tase 6 kvalifikatsioonile ja registrisse kandmisele kui ta on omandanud bakalaureuse või magistridiplomi tervisedenduses viimase viie aasta jooksul  kursusel, mis on akrediteeritud Euroopa Tervisedenduse Akrediteerimise Süsteemi poolt.

3.4. Taotleja on õigustatud taotlema kui ta on omandanud bakalaureuse või magistridiplomi tervisedenduses viimase viie aasta jooksul  kursusel, mis ei ole akrediteeritud Euroopa Tervisedenduse Akrediteerimise Süsteemi poolt VÕI on omandanud baashariduse mõnel teisel relevantsel erialal ja töötanud viimase 5 aasta jooksul vähemalt 2 aastat tervisedenduse valdkonnas.

3.5. Tervisedenduse  õpetamine ja tervisedendusalane teadustegevus arvestatakse erialase töökogemuse hulka.

3.6. Lapsehoolduspuhkusel oldud aega tervisedendusalase töökogemuse hulka ei arvestata.

3.7. Täiendkoolituste all arvestatakse tervisedendusaalaseid ning teisi tervisedendaja kutsestandardis kirjeldatud teadmiste, oskuste ja kompetentside alaseid koolitusi, õppepäevi, -visiite, konverentse jmt. järgmiselt:

3.7.1. Viimase viie aasta täiendkoolituste ja konverentside mahust ainepunkides peaks vähemalt 50% moodustama tervisedendusalased täiendused.

3.7.2. Täiendkoolituste ja konverentside mahtu arvestatakse järgmiselt: 1 EAP = 26 tundi, 1 AP = 40 tundi, 1 päev = 8 tundi.

3.7.3. Päeva kasutatakse arvestusühikuna juhul, kui ainepunkte ei ole koolituse või konverentsi tunnistusel märgitud.

3.7.4. Täiendkoolituste ja konverentside arvestamine tervisedendaja kutse andmisel: viimase viie aasta jooksul on taotleja läbinud vähemalt 10 EAP mahus täiendusi.

3.8. Tervisedenduse kompetentsuse hindamise aluseks on taotleja poolt esitatud taotleja kompetentsuspõhise eneseanalüüs vorm (Lisa 1).

3.8.1 Eneseanalüüsi vormis hinnatakse järgmisi kutsestandardis “Tervisedendaja, tase 6” äratoodud kohustulikke kompetentse:

3.8.1.1. Tervisttoetavateks muutusteks eelduste ja tingimuste loomine üksikisiku, kogukonna või  ühiskonna tasandil – võimaldamine – Võimaldab ja soodustab eeldusi ja tingimusi üksikisikutel, gruppidel, organisatsioonidel ja rahvastikul arendada tervist edendavate tegevuste suutlikkust ja võimestumist parandamaks oma tervist ja vähendamaks ebavõrdsust tervises;

3.8.1.2 Tervise eestkoste e. advokeerimine – seisab üksikisikute, gruppide,  organisatsioonide ja rahvastiku tervise eest parandamaks nende heaolu ja tõstmaks suutlikkust tervisedenduse tegevusteks.

3.8.1.3 Koostöö – töötab koos partneritega erinevatest distsipliinidest, sektoritest ja vahendab partnerlust võimaldamaks tervist edendavate tegevuste mõju ja jätkusuutlikkust;

3.8.1.4 Kommunikatsioon – võtab vastu ja levitab tervist edendavate tegevuste ja tervisevaldkonna informatsiooni kasutades erinevates gruppides sobivaid tehnikaid ja tehnoloogiaid;

3.8.1.5 Juhtimine – panustab liidrina tervisedenduses jagatud visiooni arendamisse, strateegiliste suundade väljatöötamisse ja oskuslikku meeskonnatöösse;

3.8.1.6 Vajaduste ja ressursside analüüsimine –  analüüsib partnerluses asjaosalistega vajadusi ja ressursse poliitliste, majanduslike, sotsiaalsete, kultuuriliste, keskkondlike, käitumuslike ja bioloogiliste tervisemõjurite valdkonnas;

3.8.1.7 Planeerimine  – arendab partnerluses asjaosalistega mõõdetavad tervisedenduse eesmärke, mis põhinevad vajaduste ja ressursside analüüsil;

3.8.1.8 Tervistedendavate tegevuste elluviimine — viib ellu partnerluses asjaosalistega tulemuslikke ja tõhusaid, kultuuriliselt tundlikke ja eetilisi tervist edendavaid tegevusi;

3.8.1.9.Hindamine ja uuringute teostamine – kasutab partnerluses asjaosalistega sobivaid hindamis ja uuringumeetodeid määratlemaks tervist edendavate tegevuste ulatust, mõju ja tulemuslikkust.

3.8.2. Tegevuste eneseanalüüs peab kirjeldama taotleja poolt kõiki kohustuslikke kompetentse.

3.8.3. Iga standardi puhul tuleb tegevuste eneseanalüüsis esitada toimimise tõendused vastavalt toimimise kriteeriumitele (õpingute dokumentidest või tööprotsessi  hindamise teel esitatud tõendused kutsekvalifitasiooni taotleja suutlikkusest). Hindajad kontrollivad taotleja poolt elektrooniliselt esitatud analüüsi sisu vastavust nõuetele, saades sel viisil ülevaate taotleja tegevustest ja kompetentsusest tervisedendajana antud tegevusalas.

3.8.4. Tegevuste eneseanalüüs peab käsitlema taotleja viimase viie aasta tegevusi.

3.9  Tööandja esindaja esitab taotleja kohta iseloomustuse/soovituse.

3.10. Tervisedendusealase lisategevuse arvestamisel võetakse arvesse järgmisi tegevusi

3.10.1. Administratiivne tegevus tervisedenduse valdkonnas viimase viie aasta jooksul vähemalt 2 aastat täiskoormusega.

3.10.2. Tervisedendusalaste teaduspublikatsioonide kirjutamine (artiklid, konverentsi ettekanded jne), mille esitamisel arvestatakse ainepunkte järgmiselt:

3.10.2.1. Ettekanne rahvusvahelisel konverentsil: (1) kutsutud esinejana – 5 EAP; (2) suuline ettekanne – 3 EAP; (3) poster-ettekanne (I autorina) – 2 EAP.

3.10.2.2. Ettekanne Eestisisesel konverentsil: (1) kutsutud esinejana – 2 EAP; (2) suuline ettekanne – 1 EAP; (3) poster-ettekanne (I autorina) – 0,5 EAP.

3.10.2.3. Teaduspublikatsioon: (1) artikkel eelretsenseeritavas rahvusvahelises väljaandes – 5 EAP; (2) artikkel rahvusvahelises väljaandes – 3 EAP; (3) artikkel eelretsenseeritavas Eestimaises väljaandes – 3EAP; (4) artikkel muus Eesti teadusväljaandes – 2 EAP; (5) rahvusvaheline tees (s.h. kaasautorlus) – 1EAP; (6) Eestisisene tees (s.h. kaasautorlus) – 0,5 EAP.

3.10.3. Tervisedendusalase praktika juhendamine viimase viie aasta jooksul vähemalt 240 tunni mahus..

3.10.4. Erialane aktiivsus, näit. kutseliidu tegevuses osalemine viimase viie aasta jooksul

3.10.4.1. osalenud kutseliidu tegevuses vähemalt 1 aasta jooksul ja /või

3.10.4.2. korraldanud vähemalt 2 tervisedendusalast koolitust ja/või

3.10.4.3. teinud muud erialaselt märkimisväärset.

3.11. Vastavalt eelkirjeldatud kategooriatele antakse tervisedendajale kutse vastavalt esitatud dokumentidele juhul, kui taotlejal on olemas vajalik haridus ning taotleja on esitanud tõendid tervisedendusalase lisategevuse kohta.

4. Hindamiskriteeriumid

4.1 Hindamiskriteeriumid on ära toodud kompetentside eneseanalüüsi vormis (Lisa 1)

4.2 Taotlejale antakse tervisedendaja kutse, juhul kui kõik hindamiskriteeriumid (lisa 1) on hinnatud täidetuks. Hindamiskriteeriumid loetakse täidetuks kui on saavutatud positiivne tulemus. Kui tegevuste analüüsis on mingi kriteerium täitmata, siis vastab taotleja selles osas esitatud kirjalikule küsimusele 10 päeva jooksul. Positiivse tulemuse korral loetakse kriteerium täidetuks.

4.3. Iga taotleja kohta täidetakse koondhinnangu leht (vorm H1). Koondhinnang moodustub hindamiskomisjoni liikmete enamushinnangu alusel.

4.4 Hindamiskomisjon koostab hindamise protokolli. Protokolli koostamise aluseks on hindamis- ja koondhinnangu lehed. Protokollile kirjutavad alla kõik hindamiskomisjoni liikmed. Hindamiskomisjoni protokoll on aluseks kutsekomisjonile lõpliku otsuse langetamisel taotlejale kutse andmise/mitteandmise kohta. Hindamislehti ja koondhinnangut ei tutvustata kolmandatele isikutele.

4.5 Taastaotlemine ja kutsekvalifikatsiooni pikendamine ja selle peamised tingimused:

4.5.1 Taotleja on jätkuvalt akrediteeriva organisatsiooni registris.

4.5.2 Töötab tervisedenduse valdkonnas vähemalt 20 tundi nädalas ja vähemalt 50% ulatuses vastavalt kutsestandardis toodud funktsioonides.

4.5.3 Osaleb aktiivselt ja järjepidevalt enesetäienduse protsessis ning suudab demonstreerida minimum tasandi tulemused viie aasta ajavahemikus (10 EAP).

5. Hindamisjuhend hindajale

5.1 Enne hindamist tutvuge:

5.1.1. tervisedendaja tase 6 kutsestandardiga,

5.1.2. kompetentsipõhise hindamise mõistete ja põhimõtetega,

5.1.3. kutse andmise korraga,

5.1.4. kutseeksamile tulijate dokumentidega,

5.1.5  hindamise üldise informatsiooniga,

5.1.6 hindamiskriteeriumitega,

5.1.7  hindamismeetoditega,

5.1.8 hindamise korraldusega,

5.1.9  hindamisel kasutatavate vormidega.

5.2. Esimese etapi hindamine

5.2.1 Hindaja hindab  taotleja eneseanalüüsi, töökogemust, täiendkoolitusi, tervisedendusalast tegevust ning kompetentsust, suhtlemist ja meeskonnatööd (tööandja iseloomustuse-soovituse põhjal)

5.2.2.  Lähtub hindamisel ette antud kriteeriumitest ning enda professionaalsetest kogemustest ja teadmistest.

5.2.3. Märgib kriteeriumid vastavalt enda arvamusele „täidetud“ või „mitte täidetud“ ning vajadusel lisab kommentaari. Kommentaari kirjutamine on kindlasti kohustuslik siis, kui kriteerium hinnatakse „mitte täidetud.“

5.2.4. Kasutab vormikohaseid hindamislehti (lisa H1 ja H2).

5.2.5 Täidab taotleja kohta personaalse hindamisvormi.

5.2.6 Hindab kutse taotlejat kõikide hindamiskriteeriumite järgi.

5.2.7 Vormistab hindamistulemuse iga hindamiskriteeriumi kohta.

5.2.8 Saadab hindamistulemuse hindamiskomisjoni esimehele tagasi esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 30 päeva pärast aruande saamist.

5.3. Vestluse läbiviimine

5.3.1. Vestluse läbiviimisel lähtutakse professionaalsete teadmiste ja kogemuste hindamisest. Vestluse jooksul on peamine rõhuasetus tagasisidel ja arutelul.

5.3.2. Üks hindamiskomisjoni liikmetest on vestluse juhiks.

5.3.3. Vestluse aluseks on taotleja eneseanalüüs ja ekspertide hindamise tulemused. Vestlusel esitatakse täiendavaid küsimusi, et välja selgitada kutse taotleja teadmised ja oskused neis valdkondades, mille osas ekspertidele jäi kirjalikust aruandest ebaselgeks taotleja pädevus.

5.3.4. Vestluse tulemusel võib teha kriteeriumite hinnangutes muutusi.

5.3.5. Vestluse aluseks võib olla ka taotleja vähene töökogemus või vähene täiendkoolituste hulk ning lisategevus. Sellisel juhul võib vestluse tulemuseks olla ettepanekud vajalike täiendkoolituste osas või teised sarnased tulemused.

5.3.6 Vestlus võib toimuda telefoni ja/või Skype’i teel.

5.3.6. Vestlusel peavad hindajatel olema kättesaadav eeltäidetud eneseanalüüsi vorm (lisa 1).

5.4. Hindamistulemuste vormistamine.

5.4.1. Hindamisvormi vormistab hindamiskomisjoni esimees (lisa H2).

5.4.2. Hindamisvormi allkirjastavad hindamiskomisjoni liikmed ja esimees ning kutsekomisjoni esimees.

5.4.3. Hindamisvorm on kutse andja ametlik tagasiside taotlejale.

6. Hindamisega seotud vormid

6.1 Vorm taotlejale:

Tervisedendaja kompetentsuse Eneseanalüüsi vorm