Tervisedendaja kutse

Eesti Tervisedenduse Ühing võtab vastu dokumente tervisedendaja kutse taotlemiseks tähtajaga 2. november 2020

Kutse andmise kord ja maksumused on kinnitatud Tervishoiu Kutsenõukogu 21. nov. 2017 otsusega.

Kutse tervisedendaja, tase 6 taotlemise eeltingimused on:

 1. kõrgharidus;
 2. erialase täiendkoolituse läbimine;
 3. erialane töökogemus.

Kutse tervisedendaja, tase 6 taotlemiseks esitatavad dokumendid:

 • vormikohane avaldus (allkirjastatud);
 • koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart);
 • haridust tõendava(te) dokumendi(dokumentide) koopia(d);
 • täienduskoolitus(t)e läbimist või varasemat kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad;
 • Curriculum vitae (CV) või väljatrükk avalikust andmebaasist (nt ETIS-st);
 • eneseanalüüs (vastavalt ETÜ kodulehel avaldatud vormile);
 • soovi korral portfoolio (töid tutvustav mapp, publikatsioonide loetelu vms);
 • maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

Kutse tervisedendaja, tase 6 taastõendamise eeltingimused on:

 1.  erialase täiendkoolituse läbimine;
 2.  erialane töökogemus.

Kutse tervisedendaja, tase 6 taastõendamiseks esitatavad dokumendid:

 • vormikohane avaldus (allkirjastatud);
 • Curriculum vitae (CV) või väljatrükk avalikust andmebaasist (nt ETIS-st);
 • haridust ja täienduskoolituste läbimist tõendavate dokumentide koopiad, mis on saadud taastõendamisele eelneva 5 aasta jooksul;
 • tööalase tegevuse profiili, töö tulemuslikkuse ja arendustegevuste kirjeldus taastõendamisele eelneva 5 aasta jooksul ning erialase tegevuse perspektiiv (kuni 3000 tähemärki);
 • maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

Kutse andmise etapid on dokumentide hindamine ja vestlus. Kutset taotleda soovijatel tuleb ette valmistada dokumendid, s.h. eneseanalüüs või taastõendamisel vabas vormis varasema tegevuse ja arenguperspektiivi kirjeldus ning tasuda kutse andmise tasu (eraisikuna, soovi korral väljastab ETÜ arve firmale või Töötukassale).

Kutse andmise maksumus on esmasel taotlemisel 117 eurot, taastõendamisel 57 eurot.

Infot kutse taotlemise kohta on võimalik eelneval kokkuleppel saada Tallinna Ülikoolis, Narva mnt 29, või muul viisil (nt skype teel).

Kutse taotlejatele antakse tagasiside dokumentide kättesaamise ja vastavuse kohta eeltingimustele ning dokumentide põhjal hindamise etapi järgselt. Esmataotleja vestluste ajad täpsustame pärast seda, kui dokumentide vastavus on üle kontrollitud ja hindamise I etapp läbi viidud (novembris 2020).

Avalduse ja dokumentide saatmise kontaktandmed:

Soovitavalt digitaalselt, e-postiga aadressile kutseandmine@gmail.com.

Paberkandjal (tähitud postiga või käest- kätte). Palume saata või tuua dokumendid Sirje Vaask nimele, Tallinna Ülikool, Narva mnt 29, Tallinn, 10120, ruum 510.

Lisainfo:
Sirje Vaask
ETÜ juhatuse liige
Tel. 5097444, sirje.vaask@gmail.com

Lisainfo kutsesüsteemi kohta:
Kutsekoda: http://kutsekoda.ee
Kutsesüsteemi tutvustus: http://kutsekoda.ee/et/kutsesysteem
Kutseregister: http://kutsekoda.ee/et/kutseregister
Eesti Tervisedenduse Ühing kutse andjate registris:
http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutseandjad/10086683
Kutsetunnistuste register: http://kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsetunnistused