Avaleht

Eesti Tervisedenduse Ühing jätkab tervisedendaja kutse andjana

Tervishoiu Kutsenõukogu 12.11.2019 koosoleku otsusega nr 17 kuulutati tervisedenduse kutsete kutse andja avaliku konkursi võitjaks Eesti Tervisedenduse Ühing.

Tervisedendaja kutsekomisjon jätkab koosseisus Tiia Pertel (Tervise Arengu Instituut), Mailiis Kaljula (Eesti Linnade ja Valdade Liit),  Sirje Vaask (Eesti Tervisedenduse Ühing), Liina Riisenberg (Tallinna Tervishoiu Kõrgkool) ja Heli Kaldas (Tallinna Ülikool, Haapsalu  Kolledz).

Järgmise tervisedendaja kutse andmise vooru kuulutame välja 2020 aastal. Esmastõendamise maksumuseks on edaspidi 117 eurot, taastõendamise maksumus 57 eurot. Paberkandjal kutsetunnistusi aastast 2020 enam rutiinselt ei väljastata, vaid ainult isiku soovil ja lisatasu eest (2.50).

 


Eesti Tervisedenduse Ühing andis välja kaks tervisedendaja kutset

Selleaastasesse kutseandmise vooru esitati kaks taotlust tervisedendaja kutse taastõendamiseks. Kutsekomisjon andis tervisedendaja kutsed tähtajaga 10.10.2024 järgmistele taotlejatele:
Liana Varava
Ene Mattus

Mõlemad kandidaadid on tegutsenud oma erialal professionaalselt ja järjepidevalt.
Edu neile edasiseks! Järgmine kutse andmise voor on 2020 aasta sügisel.

Sirje Vaask
ETÜ juhatuse liige
Kutsekomisjoni esimees

 


Tervisedendaja kutse taotlemise ja taastõendamise taotlemise tähtaeg on
1. oktoober 2019

Eesti Tervisedenduse Ühing võtab vastu dokumente tervisedendaja kutse taotlemiseks ja taastõendamiseks tähtajaga 1. oktoober 2019.

Tervisedendaja kutsestandard on kaasajastatud ja kehtiv alates 2.05.2019 ning on kättesaadav siit.

Tervisedendaja kutsestandardiga, kutseomistamise korraga, sh taotlemise eeltingimustega on võimalik tutvuda siin.

Kutse andmise etapid on dokumentide hindamine ja vestlus.

Kutse andmise maksumus on esmasel taotlemisel 120 eurot, taastõendamisel 85 eurot.

Avalduse ja eneseanalüüsi vorm on kättesaadav siit.

Avalduse ja dokumentide saatmise kontaktandmed: kutseandmine@gmail.com. Paberkandjal saab saata või tuua dokumendid Tallinna Ülikooli, Narva mnt 29, Tallinn, 10120, ruum 510, Sirje Vaaski nimele.

Ootame kõiki tervisedendajaid kutset taotlema või taastõendama!

Lisainfo:
Sirje Vaask
ETÜ juhatuse liige
Tel. 5097444, sirje.vaask@gmail.com

 


ETÜ ei toeta alkoholiaktsiisi langetamist

Eesti Tervisedenduse Ühing võttis toimunud üldkogul 03.06.2019 vastu seisukoha, et ühing ei toeta valitsuse tehtud otsust langetada lahja- ja kange alkoholi aktsiisi. Eesti Alkoholipoliitika rohelise raamatu alusel (2014) ei tohi alkohol võrrelduna sissetulekutega odavamaks muutuda ning pikemas perspektiivis peaks alkohol kallinema.

Seadusemuudatus on kehtestatud ilma avalikku arutelu ja võtmeorganisatsioonide seisukohti arvestamata, mis ei ole kohane kaasaegse kaasava valitsemise heale tavale. Alkoholi tarbimine on Konjuktuuriinstituudi uuringu „Eesti alkoholiturg, alkoholi tarbimine ja alkoholipoliitika 2018. aastal“ alusel langenud viimase kümne aasta madalaimale tasemele (10.1 liitrit absoluutalkoholi). Teiste riikide kogemusest (Taani, Soome) ei ole piisavalt tõendust, et alkoholi aktsiisi langetamine piirikaubandust vähendaks.

Riigi poliitikaga antakse lisaks maksumeetmetele ka olulised väärtussignaalid ühiskonnale. Alkoholi aktsiisi langetamisega on paratamatult antud ühiskonnale sõnum, et alkoholi joomine on normaalne igamehe õigus ning alkoholi madalam hind peaks ärgitama inimesi seda enam tarbima. Otsused, mille eesmärgiks on vaid lühiajaline omakasu ja erakondade populaarsus, et arvesta ühiskonna kui terviku huve.

Ootame riigikogult ja valitsuselt julgust teha alkoholiaktsiisi osas tervist toetavaid otsuseid.

 


Eesti Tervisedenduse Ühing viib 01.08–30.11.19 läbi Kodanikuühiskonna Sihtkapitali rahastatud projekti “Kaasatuse suurendamine tervisedenduse valdkonnas”

Projekti eesmärk on selgitada välja põhikirjalistest eesmärkidest prioriteetsed suunad ning lähtuvalt nendest koostada ühingu arengut ja liikmeskonda toetav tegevuskava. Projekt sai toetust summas 4000 eurot. 

 

 

 


Eesti Tervisedenduse Ühing ja Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut (ERSI) viivad ellu 2017-2019 ühisprojekti “Koolikiusamise uuring Raplamaal”, mida rahastab maaelu edendamise programm Leader

Raplamaal viiakse aastatel 2017-2019 läbi 5.-9. klasside laste seas kombineeritud metoodikaga koolikiusamise uuring – toimub internetipõhine küsitlusuuring, lisaks 4 fookusgrupi intervjuud, sh ka 4. klasside õpilased ja õpetajad. Kokku on uuritavaid antud uuringus ca 1800 inimest.

Uuringu läbiviimisega alustatakse 2017. aasta sügisel, 2018. aastal toimub andmete analüüs ning 2019. aastal tulemuste publitseerimine ning esitlemine. Uuringu tulemuste baasil valmib ka maakondlik tegevuskava/soovitused lasteasutustele. Uuringu tulemused koolide kaupa saavad ka lasteasutused, millest nad saavad teha omad järeldused ning planeerida sekkumisi kooli psühhosotsiaalse keskkonna edendamiseks ja laste vaimse tervise parendamiseks ning seeläbi koolikiusamise vähendamiseks. Kokkuvõttes toob uuring koolikiusamise teemale suurt tähelepanu, fokusseerib terviseteemad laste vaimsele tervisele, suhetele õpetajate ja õpilaste vahel, hoolivusele, varasele märkamisele ning õigeaegsele sekkumisele.