Põhikiri

Mittetulundusühingu Eesti Tervisedenduse Ühingu (edaspidi ETÜ või ühing) põhikiri on kinnitatud 17.09.1997, sõlmitud asutamislepinguga ja viidud kooskõlla Eesti Vabariigi mittetulundusühingute seadusega (6.06.1996, nr 42) ning muudetud ühingu üldkoosoleku otsusega 2.10.2003, 30.06.2006, 12.06.2015 ja 18.08.2020.

1. Üldsätted

1.1. Ühingu ametlik nimi on Eesti Tervisedenduse Ühing (inglise keeles Health Promotion Union of Estonia).

1.2. Eesti Tervisedenduse Ühingu asukohaks on Kännu 67, 13418 Tallinn.

1.3. Eesti Tervisedenduse Ühingu kui vabatahtliku, omaalgatusliku ja liikmete omavalitsuse alusel tegutseva ühenduse eesmärgiks on:

1.3.1. toetada ja ühendada ühingu liikmeid ning vahendada tõenduspõhist infot;
1.3.2. teostada tervise huvikaitset;
1.3.3.  arendada tervisedenduse valdkonda;
1.3.4. edendada koostööd kodanikualgatusel ja ettevõtlusel põhinevate organisatsioonidega, riiklike ning rahvusvaheliste organisatsioonidega.

1.4. ETÜ majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

1.5. ETÜ on asutatud tähtajatult.

2. ETÜ liikmeks astumise ja väljaastumise tingimused ja kord

2.1. ETÜ liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga füüsiline ja juriidiline isik, kes soovib arendada eesmärkide ja põhikirjaga kooskõlas olevat tegevust, esitab juhatusele juhatuse poolt kinnitatud vormis kirjaliku avalduse ja tasub sisseastumismaksu.

2.2. ETÜst väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse.

2.3. ETÜ liikmeks vastuvõtmise ja väljaarvamise otsustab juhatus. 

2.4. ETÜ liikme võib ühingust välja arvata juhatuse otsusega, kui isik ei ole kolme aasta jooksul tasunud liikmemaksu ja osalenud ühingu tegevuses, ei täida põhikirjast tulenevaid kohustusi, kahjustab ühingu mainet või tegutseb vastuolus ühingu eesmärkidega. 

2.5. Ühingu juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus tehtud otsuse osas esitada vaie kolmekümne tööpäeva jooksul pärast otsusest teada saamist. 

2.6. ETÜ üldkogul on õigus juhatuse ettepanekul valida auliikmeid, kelle panust ühingule on hinnatud kõrgelt.

2.7. Isikul, kelle liikmelisus ühingus on lõppenud, ei ole õigust ühingu varale.

3. ETÜ liikmete õigused ja kohustused

3.1. ETÜ liikmel on õigus osaleda hääleõigusega üldkoosolekutel; valida ja olla valitud liidu juhatuse, kontrollorganite, komisjonide ja töögruppide liikmeks; saada juhatuselt, komisjonidelt ja töögruppidelt teavet ühingu tegevuse kohta; osaleda juhatuse ja töögruppide koosolekutel ning kõigil ühingu üritustel.

3.2. ETÜ liige on kohustatud tasuma üldkoosoleku poolt määratud tähtajaks sisseastumis- ja liikmemaksu, mille suuruse määrab üldkoosolek; võtma osa üldkoosolekust; järgima tegevuses osalemisel põhikirja ja otsuseid; teatama juhatusele ühingu liikmete arvestuse pidamiseks oma isikukoodi, elukoha maakonna ja e-posti aadressi ning nende muutumise korral teatama uued andmed.

3.3. ETÜ auliikmed ühingu liikmemaksu ei maksa.

4. Töökorraldus ja juhtimine

4.1. ETÜ kõrgem organ on üldkoosolek (üldkogu), milles igal ühingu liikmel on üks hääl.

4.2. ETÜ üldkogu pädevuses on põhikirja vastuvõtmine, selles muudatuste ja täienduste tegemine; juhatuse valimine; juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemine või nõudes ühingu esindaja määramine; arengukava, tegevuskavade ja majandusaasta aruande kinnitamine; ühingule kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamise ja asjaõigusega koormamise otsustamine ja tingimuste määramine nimetatud tehinguteks (vara kasutamise ja käsutamise korra kehtestamine); ühingu reorganiseerimine ja tegevuse lõpetamine.

4.3. ETÜ üldkogu kutsub kokku juhatus majandusaasta aruande kinnitamiseks; juhul, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt ¼ liikmetest.

4.4. Üldkogu kokkukutsumiseks avaldab ETÜ juhatus vähemalt kaks nädalat enne üldkogu toimumist veebilehel teate, näidates ära üldkogu toimumise aja, koha ja päevakorra või saadab samasisulise info liikmete e-postile.

4.5. Üldkogu võib vastu võtta otsuseid, kui tema kokkukutsumisel on järgitud kõiki seadustest ja käesolevast põhikirjast tulenevaid nõudeid. Üldkogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenutest.

4.6. ETÜ põhikirja kinnitamise, selle muutmise, täiendamise, ühingu reorganiseerimise ja likvideerimise küsimuste otsustamiseks on vajalik vähemalt ⅔ kohal olnud liikmete häältest.

5. Juhatus

5.1. ETÜ tegevust juhib ja seda esindab üldkogude vahelisel perioodil juhatus, milles on kuni kaheksa liiget, sh kaks osakondade poolt valitud juhti.

5.2. ETÜ juhatuse liikmed määrab kaheks aastaks ametisse üldkoosolek.

5.3. Kõik ETÜ juhatuse liikmed on eraldi allkirjaõiguslikud ning omavad õigust esindada ühingut kõigis õigustoimingutes eraldi.

5.4. Juhatuse ülesandeks on üldkogu otsuste täitmine, töökorralduse ning vara kasutamise ja käsutamise korra tagamine; üldkoosoleku ettevalmistamine ja kokkukutsumine; tegevuseks vajamineva dokumentatsiooni vormistamine ja asjaajamise organiseerimine; liikmeks vastuvõtmise, sellest lahkumise või väljaarvamise otsustamine; liikmemaksu tasumise korra määramine; alaliste ja lepinguliste töötajate töölevõtmine ja nende töötasude määramine; raamatupidamise korraldamine ja selle aruande esitamine üldkogule kinnitamiseks.

5.5. ETÜ juhatuse liikmete vahel tehakse tööjaotus ja valitakse esimees lahtisel hääletamisel.

5.6. Juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal on ⅔ liikmetest.

5.7. Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete lihthäälteenamus.

5.8. Juhatuse esimees, tema äraolekul aseesimees, kutsub kokku ja juhatab juhatuse koosolekuid. Ta esindab peamiselt ühingut suhetes teiste füüsiliste ja juriidiliste isikutega, sõlmib kokkuleppeid, lepinguid ja muid tehinguid ühingu nimel. Juhatuse esimees ja aseesimees on aruandekohustuslikud ühingu juhatuse ja üldkogu ees.

5.9. Juhatuse liikmed peavad võimaldama revisjonikomisjonil või audiitoril tutvuda kõigi revisjoni või audiitorkontrolli läbiviimiseks vajalike dokumentidega ja andma vajalikku teavet.

6. Osakondade õigused ja kohustused

6.1. ETÜ piirkondlikul printsiibil võib moodustada osakonna, mis ei ole iseseisev juriidiline isik.

6.2. Osakonna võivad kooskõlastatult üldkogu otsustega moodustada vähemalt kümme liiget ja valida osakonna juhataja.

6.3. Osakonna kõrgemaks organiks on osakonna koosolek. Osakonna koosoleku kutsub kokku osakonna juhataja vastavalt vajadusele.

6.4. Osakonda juhib ja esindab õigustoimingutes juhataja, kes valitakse ametisse kaheks aastaks osakonna koosolekul osakonna liikmete lihthäälteenamusega.

6.5. Osakonnale jääb ½ ETÜ liikmete liikmemaksust.

6.6. Osakonna rahaliste vahendite kasutamise õigus on osakonna juhatajal ETÜ juhatuse poolt kehtestatud korras.

6.7. Osakond on kohustatud esitama oma tegevuse kohta aruande ETÜ juhatusele ühe kuu jooksul peale majandusaasta lõppu.

6.8. Osakond valib enda liikmete hulgast ühe revisjonikomisjoni liikme. Revisjonikomisjon valitakse ühingu finantsmajandusliku tegevuse kontrollimiseks kaheks aastaks. Revisjonikomisjon koostab ja esitab vähemalt üks kord aastas aruande üldkogule arutamiseks ja kinnitamiseks. Tal on õigus igal ajal ühingu finantstegevust ja asjaajamist kontrollida.

7. Vara ja vahendid

7.1. ETÜ on eraõiguslik juriidiline isik, tal on oma nimetusega pitsat, pangaarved ja sümboolika.

7.2. ETÜ vara moodustub liikme- ja sisseastumismaksudest; vabatahtlikest annetustest, toetustest füüsilistelt- ja juriidilistelt isikutelt; sihtotstarbelistest eraldistest; muudest tuludest, mis ei ole seadusega vastuolus ja on vajalikud ühingu põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ja tegevuse arendamiseks.

7.3. ETÜ liikmel ei ole õigust ühingu varale. Ühingul ei ole õigust ühingu liikme varale. Ühing ei kanna varalist vastutust oma liikme varaliste kohustuste eest. Liikmed ei kanna varalist vastutust ühingu varaliste kohustuste eest.

7.4. ETÜ vastutab oma varaliste kohustuste eest talle kuuluva varaga.

8. Ühinemine. Jagunemine. Likvideerimine

8.1. ETÜ ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.

8.2. ETÜ likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud, kes kehtestavad ühingu vara jaotamise korra.