Eetikakoodeks

Rahvastiku tervise edendamise

EETIKA KOODEKS

I Positiivseid muutusi rahva tervises tuleb saavutada viisil, mis austab üksikisiku, gruppide ja kogukondade õigusi.

II Tervist edendavate sekkumiste peamine fookus peab olema suunatud ebavõrdsuse vähendamisele tervises, st sotsiaalselt tundlike üksikisikute, gruppide ja kogukondade võimestumisele, kindlustades neile tervise arenguks vajalikud tingimused, võimalused ja ressursid võrdselt ühiskonna teiste liikmetega.

III Tervisedendusega tegelevad institutsioonid peavad austama konfidentsiaalsuse põhimõtteid nende käsutuses oleva informatsiooni käsitlemisel, mis võib kahjustada üksikisiku, grupi või kogukonna õigusi. Erandid on õigustatud juhul kui informatsiooni mitteavaldamine võib ohustada kellegi tervist.

IV Tervisedendusega tegelevad institutsioonid peavad kindlustama oma töötajate erialase kompetentsuse, mis tagab tegutsemise tulemuslikkuse ja tugineb rahva usaldusel ja kaasatusel.

V Tervisedenduse poliitika, programmide ja prioriteetide väljatöötamisel, rakendamisel ning hindamisel tuleb kaasata kogukonna liikmeid.

VI Rahvastiku tervist edendavad poliitikad ja programmid peavad rakendama tõenduspõhiseid lähenemisi, mis maksimaalselt arendavad tervist toetavat füüsilist, psühhosotsiaalset ja sotsiaalmajanduslikku keskkonda.

VII Tervisedenduse praktika peab olema suunatud eelkõige peamistele tervisemõjuritele, eesmärgiga parendada üksikisikute, gruppide ja kogukondade tervist.

VIII Tervisedenduses on tegutsemise tulemuslikkuse eeltingimuseks kvaliteetse teabe hankimine ja pakkumine, mis loob eeldused rahvastiku tervises positiivsete muutuste saavutamiseks ja aitab üksikisikutel, gruppidel ja kogukondadel vastu võtta otsuseid ja  koostada, ellu viia ning hinnata vastavaid programme.

IX Rahvastiku tervist edendavad poliitikad ja programmid peavad rakendama neid

strateegiaid ja lähenemisi, mis võtavad arvesse kogukondade erinevaid

väärtushinnanguid ja kultuurilisi iseärasusi.

Rahvastiku tervise edendamise eetika koodeks