Põhikiri

Eesti Tervisedenduse Ühingu Põhikiri

Mittetulundusühingu Eesti Tervisedenduse Ühingu (edaspidi ETÜ või ühing) põhikiri on kinnitatud 17.09.1997.aastal. sõlmitud asutamislepinguga ja viidud kooskõlla Eesti Vabariigi mittetulundusühingute seadusega (06.06.1996, nr 42) ning muudetud ühingu üldkoosoleku otsusega 02.10.2003.a. ja 30.06.2006.a. ja 12.06.2015.a.

1. Üldsätted

1.1 Ühingu ametlik nimi on Eesti Tervisedenduse Ühing (inglise keeles Health Promotion Union of Estonia).

1.2 Eesti Tervisedenduse Ühingu asukohaks on Tallinna mnt 14-119, 79513 Rapla.

1.3 Eesti Tervisedenduse Ühing kui vabatahtliku, omaalgatusliku ja liikmete omavalitsuse alusel tegutseva ühenduse eesmärgiks on:

1.3.1 ühendada tervislikust eluviisist, tervisedendamisest, haiguste ennetamisest ja rahvatervise probleemide lahendamisest huvitatud inimesed üle Eesti;

1.3.2 tervislike eluviiside õpetamine ja selleks vajaliku teabe levitamine Eesti elanikkonnale,

1.3.3 tervise edendamine ja elanikkonna elukvaliteedi parandamine;

1.3.4 täienduskoolituste korraldamine tervisedenduse valdkonnas, teavitamis-, koolitus- ja nõustamistegevuse arendamine;

1.3.5 teadusliku uurimistöö edendamine tervise valdkonnas;

1.3.6 tervisedendusalase teooria ja praktika edendamine;

1.3.7 maakondlike ja lokaalsete tervisedenduslike ühingute toetamine, koostöö organiseerimine ja infovahetus;

1.3.8 ETÜ ja tema liikmete huvide esindamine ja lahendamist vajavate probleemide püstitamine riigi, haldusorganite, juriidiliste ja füüsiliste isikute ees;

1.3.9 Koostöö arendamine Eesti Vabariigi, rahvusvaheliste ja teiste riikide samadel eesmärkidel tegutsevate juriidiliste ja füüsiliste isikutega;

1.3.10 ETÜ eesmärkidega kooskõlas oleva kirjastustegevuse arendamine, tervisealast haridust andvate materjalide publitseerimine;

1.3.11 ETÜ eesmärkide saavutamiseks vajalike fondide ja keskuste loomine ning arendamine;

1.3.12 Majandustegevuse arendamine põhikirjalistel eesmärkidel;

1.4 ETÜ majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril;

1.5 ETÜ on asutatud tähtajatult.

2. ETÜ liikmeks sisseastumise ja väljaastumise tingimused ja kord

2.1 ETÜ liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga füüsiline ja juuriidiline isik, kes soovib arendada ETÜ eesmärkide ja põhikirjaga kooskõlas olevat tegevust, esitab ETÜ juhatusele juhatuse poolt kinnitatud vormis kirjaliku avalduse ja tasub sisseastumismaksu.

2.2 ETÜ toetajaliikmeks võivad astuda füüsilised ja juriidilised isikud, kes tahavad toetada ühingu tegevust.

2.3 ETÜ üldkogul on õigus valida auliikmeid, kelle panust ühingule on hinnatud kõrgelt.

2.4 ETÜ liikmeks vastuvõtmise ja väljaarvamise otsustab juhatus.

2.5 ETÜst väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse, ETÜst saab välja astuda ainult jooksva majandusaasta lõpul pärast kolmekuulist etteteatamistähtaja möödumist. Juhatus kustutab pärast käesolevas punktis toodud tähtaja möödumist ühingust väljaastunu liikmete nimekirjast.

2.6 ETÜ liikme võib ühingust välja arvata juhatuse otsusega, kui isik ei täida ETÜ põhikirjast tulenevaid kohustusi, kahjustab ühingu mainet või tegutseb vastuolus eesmärkidaga.

2.7 Ühingu juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise küsimuse otsustamist väljaarvamisele järgneval ETÜ üldkoosolekul.

2.8 Isikul, kelle liikmelisus ETÜs on lõppenud, ei ole õigust ühingu varale.

3. ETÜ liikmete õigused ja kohustused

3.1 ETÜ liikmel on õigus:

osaleda hääleõigusega ETÜ üldkoosolekutel;

valida ja olla valitud liidu juhatuse, kontrollorganite, komisjonide ja muude organite liikmeks;

saada ETÜ juhatuselt ja muudelt organitelt teavet ühingu tegevuse kohta;

osaleda ETÜ juhatuse ja töögruppide koosolekutel ning kõigil ühingu üritustel.

3.2 ETÜ liige on kohustatud:

võtma osa ETÜ tööst;

järgima ETÜ tegevuses osalemisel ETÜ põhikirja ja täitma ühingu juhtorganite otsuseid;

tasuma üldkoosoleku poolt määratud tähtajaks ETÜ sisseastumis- ja liikmemaksu, mille suuruse määrab üldkogu;

teatama ETÜ juhatusele ühingu liikmete arvestuse pidamiseks oma elukoha ja aadressi ning isikukoodi ning nende muutumise korral teatama uued andmed hiljemalt 2 kuu jooksul.

3.3 ETÜ toetajaliikmetel on õigus osaleda ja olla informeeritud ühingu tööst.

3.4 ETÜ auliikmed ühingu liikmemaksu ei maksa.

4. Töökorraldus ja juhtimine

4.1 ETÜ kõrgem organ on üldkoosolek (üldkogu), milles igal ühingu liikmel on üks hääl.

4.2 ETÜ üldkogu pädevuses on:

ETÜ põhikirja vastuvõtmine, selles muudatuste ja täienduste tegemine;

eesmärgi muutmine;

juhatuse ja revidendi valimine;

juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemine või nõudes ühingu esindaja määramine;

ETÜ eelarve, tegevuskavade ja finantsaruande kinnitamine;

ETÜle kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamise ja asjaõigusega koormamise otsustamine ja tingimuste määramine nimetatud tehinguteks (vara kasutamise ja käsutamise korra kehtestamine);

ETÜ reorganiseerimine ja tegevuse lõpetamine.

4.3 ETÜ kutsub kokku juhatus:

aastaaruande kinnitamiseks;

juhul, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt ¼ ETÜ liikmetest.

4.4 Üldkogu kokkukutsumiseks avaldab ETÜ juhatus vähemalt 7 päeva enne üldkogu toimumist Eesti Tervisedenduse Ühingu teate, näidates ära üldkogu toimumise aja, koha ja päevakorra või saadab igale ETÜ liikmele 2 nädalat enne üldkogu toimumist samasisulise teate;

4.5. Üldkogu võib vastu võtta otsuseid, kui tema kokkukutsumisel on järgitud kõiki seadustest ja käesolevast põhikirjast tulenevaid nõudeid. Üldkogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenutest.

4.6. ETÜ põhikirja kinnitamise, selle muutmise, täiendamise, ETÜ reorganiseerimise ja likvideerimise küsimuste otsustamiseks on vajalik vähemalt 2/3 kohal olnud liikmete häältest ja eesmärgi muutmiseks on vajalik kõigi liikmete nõusolek.

5. Juhatus

5.1 ETÜ tegevust juhib ja seda esindab üldkogude vahelisel perioodil juhatus, milles on kuni 10 liiget;

5.2 ETÜ juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse 2 aastaks;

5.3 Kõik ETÜ juhatuse liikmed on eraldi allkirjaõiguslikud ning omavad õigust esindada ETÜd kõigis õigustoimingutes eraldi;

5.4 Juhatuse ülesandeks on :

üldkogu otsuste täitmine, töökorralduse ning vara kasutamise ja käsutamise korra tagamine;

üldkogu koosoleku ettevalmistamine ja kokkukutsumine;

ETÜ tegevuseks vajamineva dokumentatsiooni vormistamine ja asjaajamise organiseerimine;

ETÜ liikmeks vastuvõtmise, sellest lahkumise või väljaarvamise otsustamine;

liikmemaksu tasumise korra määramine;

alaliste ja lepinguliste töötajate töölevõtmine ja nende töötasude määramine;

ETÜ raamatupidamise korraldamine ja selle aruande esitamine üldkogule kinnitamiseks;

5.5 ETÜ juhatuse liikmete vahel tehakse tööjaotus ja valitakse esimees lahtisel hääletamisel;

5.6 Juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal on 2/3 liikmetest;

5.7 Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete lihthäälteenamus;

5.8 Juhatuse esimees, tema äraolekul aseesimees, kutsub kokku ja juhatab juhatuse koosolekuid. Ta esindab ETÜ suhetes teiste füüsiliste ja juriidiliste isikutega, sõlmib kokkuleppeid, lepinguid ja muid tehinguid ühingu nimel. Juhatuse esimees ja aseesimees on aruandekohustuslikud ühingu juhatuse ja üldkogu ees;

5.9 Revident valitakse üldkogu poolt ETÜ finantsmajandusliku tegevuse kontrollimiseks kaheks aastaks. Revident koostab ja esitab vähemalt 1 kord aastas aruande üldkogule arutamiseks ja kinnitamiseks. Tal on õigus igal ajal ETÜ finantstegevust ja asjaajamist kontrollida

5.10 Juhatuse ja piirkondlike juhatuste liikmed peavad võimaldama revidendil või audiitoril tutvuda kõigi revisjoni või audiitorkontrolli läbiviimiseks vajalike dokumentidega ja andma vajalikku teavet.

6. Osakondade õigused ja kohustused

6.1 ETÜ raames, piirkondlikul, temaatilisel või muul vajalikul printsiibil võib moodustada osakonna, mis ei ole iseseisev juriidiline isik;

6.2 Osakonna võivad moodustada vähemalt 5 ETÜ liiget ja valida osakonna juhataja;

6.3 Osakonna kõrgemaks organiks on osakonna koosolek. Osakonna koosoleku kutsub kokku osakonna juhataja vastavalt vajadusele;

6.4 Osakonda juhib ja esindab õigustoimingutes juhataja, kes valitakse ametisse 2 aastaks osakonna koosolekul osakonna liikmete lihthäälteenamusega;

6.5 Osakonnale jääb ½ ETÜ liikmete liikmemaksust;

6.6 Osakonna rahaliste vahendite kasutamise õigus on osakonna juhatajal osakonna koosoleku poolt kehtestatud korras;

6.7 Osakonnad on kohustatud esitama oma tegevuse kohta aruande ETÜ juhatusele 1 kuu jooksul peale majandusaasta lõppu.

7. Vara ja vahendid

7.1 ETÜ on eraõiguslik juriidiline esik, tal on oma nimetusega pitsat, pangaarved ja sümboolika,

7.2 ETÜ vara moodustub:

liikme- ja sisseastumismaksudest;

vabatahtlikest annetustest, toetustest füüsilistelt- ja juriidilistelt isikutelt;

sihtotstarbelistest eraldistest,

muudest tuludest, mis ei ole seadusega vastuolus ja on vajalikud ühingu põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ja tegevuse arendamiseks;

7.3 ETÜ liikmel ei ole õigust ühingu varale. ETÜl ei ole õigust ühingu liikme varale. ETÜ ei kanna varalist vastutust oma liikme varaliste kohustuste eest. Liikmed ei kanna varalist vastutust ETÜ varaliste kohustuste eest.

7.4 ETÜ vastutab oma varaliste kohustuste eest talle kuuluva varaga.

8. Ühinemine. Jagunemine. Likvideerimine

8.1 ETÜ ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.

8.2 ETÜ likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud, kes kehtestavad ETÜ vara jaotamise korra.