Kutse andmise kord

 KINNITATUD
Tervishoiu ja Sotsiaaltöö Kutsenõukogu 27.11.2014 otsusega nr .22

KUTSE ANDMISE KORD

Tervisedendaja 6 kutsele

1         ÜLDOSA

1)   Kutse andmise kord (edaspidi kord) reguleerib Tervisedendaja 6 kutse andmise korraldamist.

1.1    Kutse kompetentsusnõuded on kehtestatud  Tervisedendaja 6 kutsestandardis. Kompetentsuse hindamise positiivse tulemusena väljastatakse kutsetunnistus.

1.2    Eesti Tervisedenduse Ühing on punktis 1)  märgitud kutse kutset andev organ ehk kutse andja (edaspidi KA).

1.3    KA moodustab kutse andmise erapooletuse tagamiseks kutsekomisjoni, kuhu kuuluvad kutse andmisest huvitatud osapooled: tööandja esindajana Rapla Maavalitsuse esindaja; riigi esindajana EV Sotsiaalministeeriumi esindaja; koolitajate esindajana Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli esindaja;  praktikute esindajana Tervise Arengu Instituut ja Tallinna Linnavalitsus; erialaliidu esindajana ETÜ esindaja ning Kutsekoja esindaja.

1.4    Kutsekomisjon määrab hindamiskomisjoni, kes hindab kutset taotleva isiku (edaspidi taotleja) kompetentsuse vastavust kutsestandardi nõuetele.

1.5    Kutse- ja hindamiskomisjoni volitused kehtivad KA kutse andmise õiguse kehtivuse lõppemiseni.

1.6    Kutse- ja hindamiskomisjon lähtub oma töös kutseseadusest, korrast, kutsestandardist jm. kutse andja kehtestatud juhenditest.

1.7    Kutse taotlemine ja tõendamine, sh taastõendamine, on taotlejale tasuline (vastavalt kutseseaduse § 17 lõikele 2), tasu suuruse kinnitab ETÜ Kutsenõukogu (edaspidi kutsenõukogu) KA ettepaneku alusel.  

1.8         Komisjonide liikmete töö tasustatakse KA kehtestatud korra alusel.

1.9         Taotlemise dokumente menetletakse haldusmenetluse seaduse sätetele vastavalt, arvestades korrast tulenevaid erisusi.

1.10     Korra ja selle muudatused kinnitab kutsenõukogu ning need jõustatakse kutsenõukogu koosolekule järgneval kutse andmise väljakuulutamisel.

2          KUTSE ANDJA ÜLESANDED

Kutse andja:

1)   töötab koostöös kutsekomisjoniga välja kutse andmise korra eelnõu ja esitab selle kutsenõukogule kinnitamiseks (k.a kutse andmise õiguse taotlemisel),

2)   korraldab kompetentsuse hindamise juhendite ja -materjalide ning teiste kutse andmiseks vajalike dokumentide väljatöötamise,

3)   esitab kutsenõukogule kinnitamiseks kutse andmise ja kutse taastõendamisega seotud tasu suuruse, kooskõlastades selle eelnevalt kutsekomisjoniga,

4)   kuulutab välja kutse andmise,

5)   tagab kutse andmisega seotud teabe avalikustamise,

6)   määrab isiku, kes vastutab kutse andmise üldise korraldamise eest, võtab vastu kutse taotleja avalduse ja dokumendid ning kontrollib nende vastavust kehtestatud korrale,

7)   väljastab kutsetunnistuse,

8)   tagab kutse andmise käigus saadud avaldamisele mittekuuluva teabe kaitstuse,

9)   vastutab kutse andmise korraldamise protseduuride täitmise eest,

10)    esitab kutsenõukogule vähemalt kord aastas kutse andmise korraldamise aruande ning kutse andmisega seotud rahaliste vahendite kasutamise aruande,

11)    edastab Kutsekojale punktis 6 nimetatud isiku kontaktandmed ja kutseregistrisse kandmiseks kuuluvad andmed.

3          KUTSEKOMISJONI KOOSSEIS JA ÜLESANDED

Kutsekomisjonis peavad olema õiglaselt esindatud kõik kutse andmisest huvitatud osapooled ilma ühtegi huvi eelistamata.

3.1    Kutsekomisjoni koosseisu kuuluvad järgmised institutsioonid (isikuline koosseis esitatakse lisas nr.9):

1)   Tööandjate esindaja: Rapla Maavalitsus

2)   Töötajate/spetsialistide esindajad: Tervise Arengu Instituut

3)   Koolitajate esindaja: Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

4)   Erialaühingu esindaja: Eesti Tervisedenduse Ühing

5)   Riigi esindaja: EV Sotsiaalministeerium

6)   Järelevalve esindaja: Kutsekoda

3.2    Kutsekomisjon valib oma liikmete seast esimehe ja aseesimeh.

3.3    Kutsekomisjon:

1)   töötab välja kutse andmise korra eelnõu koostöös kutse andjaga (kutse andmise õiguse taotlejaga),

2)   töötab välja kutsekomisjoni töökorra,

3)   nimetab vajadusel hindamiskomisjoni ja töötab välja hindamiskomisjoni töökorra,

4)   arvestab ja esitab KA-le kooskõlastamiseks kutse andmise ja taastõendamise tasu suuruse,

5)   kinnitab hindamisjuhendid ja -materjalid ning teised kutse andmiseks vajalikud dokumendid,

6)   otsustab kutse kompetentsuse hindamise vormi(d),

7)   korraldab taotleja dokumentide läbivaatamise,

8)   otsustab taotlejale kutse andmise või andmata jätmise,

9)   otsustab kutsetunnistuse kehtetuks tunnistamise

10)    lahendab hindamiskomisjoni tegevuse kohta esitatud kaebusi,

11)    kinnitab vajadusel kompetentsuse hindamise koha nõuded.

3.4    Kutsekomisjoni koosolekud protokollitakse. Koosoleku protokoll peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid: koosoleku toimumise aeg ja koht, koosolekul osalenud kutsekomisjoni liikmete loetelu, koosoleku päevakord, koosoleku käik ja otsused, koosoleku juhataja ja protokollija nimed ja allkirjad. Kutset taotlenud isikutele kutse andmise või andmata jätmise protokollis peab olema viide kutsekomisjoni otsuse vaidlustamise võimaluste, koha, tähtaja ja korra kohta (haldusmenetluse seadus § 57 lg 1).

3.5    Kutsekomisjoni liige ei tohi osaleda taotlejale kutse andmise otsustamisel, kui ta on:

1)   osalenud hindamiskomisjoni töös või

2)   vahetult seotud taotlejale kutse andmiseks ettevalmistava koolituse või väljaõppe korraldamisega või

3)   taotleja tööandja või muul viisil isiklikult huvitatud kutse andmisest või kui muud asjaolud tekitavad kahtlust tema erapooletuses.

4          HINDAMISKOMISJONI MOODUSTAMINE JA ÜLESANDED

4.1    Hindamiskomisjon moodustatakse kutsekomisjoni otsusega taotleja kompetentsuse hindamiseks.

4.2    Hindamiskomisjon:

1)   hindab taotleja kompetentsust,

2)   koostab hindamise korraldamise ja tulemuste protokolli, mis sisaldab vähemalt järgmisi andmeid: hindamise toimumise aeg ja koht, hinnatava nimi, taotletav kutse, hindamisobjekti/ hinnatav(ate) kompetentsi(de) nimetus, hindamisviis(id), hindamistulemus, mis keeles hindamine toimus, märge hindamisprotsessist ajutiselt taandatud komisjoniliikmete kohta. Hindamise tulemuste protokolli allkirjastavad hindamisel osalenud hindamiskomisjoni liikmed. Hindamiskomisjon esitab hindamise tulemuste protokolli kutsekomisjonile.

4.3    Hindamise tulemust on võimalik vaidlustada ainult juhul, kui punktis 4.6 esitatud nõuete täitmata jätmine on oluliselt mõjutanud hindamise tulemust.

4.4    Hindamiskomisjoni esimehe määrab kutsekomisjon.

4.5    Hindamiskomisjon koosneb vähemalt kolmest liikmest. Kui hindamine toimub eksami vormis automaatse testimissüsteemi kasutamisel, mille puhul inimene eksami hindamisse ei sekku, vaid ainult fikseerib tulemusi, siis peab hindamiskomisjonis olema vähemalt üks liige.

4.6    Hindamiskomisjoni liikmete kompetentsus peab kogumis vastama järgmistele nõuetele:

1)   kutsealane kompetentsus,

2)   kutsesüsteemialane kompetentsus,

3)   hindamisalane kompetentsus,

4.7    Hindamiskomisjoni liikmed peavad olema sobivate isikuomaduste ja hoiakutega ning tegutsema erapooletult.

4.8    Hindamiskomisjoni liikmetest ei tohi üle ühe kolmandiku olla vahetult seotud antud hindamiseks ettevalmistava koolituse või väljaõppe korraldamisega ja üle ühe kolmandiku olla taotleja tööandjaga samast asutusest, välja arvatud punktis 4.5 nimetatud automaatse testimise puhul.

4.9    Juhul, kui punktis 4.8 nimetatud tingimused ei ole täidetud, peab tingimustele mittevastav komisjoni liige end hindamisprotsessist ajutiselt taandama.

5          KUTSE TAOTLEMISE EELTINGIMUSED JA ESITATAVAD DOKUMENDID

5.1    Eeltingimused ja neile vastavust tõendavad dokumendid:

1)   haridustase – haridust tõendava(te) dokumendi(dokumentide) koopia(d),

2)   täienduskoolitus või varasem kvalifikatsioon – täiendkoolitus(t)e läbimist või varasemat kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad,

3)   tööalane kompetentsus – portfoolio (töid tutvustav mapp),

4)   Curriculum vitae

5.2    Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid:

1)   avaldus,

2)   koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart),

3)   maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

4)   Iseloomustus tääandjalt.

5.3    Eneseanalüüsi (vastavalt vormile) (Hindamisstandardi lisa 1).

6               KUTSE ANDMISE VÄLJAKUULUTAMINE JA DOKUMENTIDE MENETLEMINE

6.1    KA kuulutab kutse andmise välja vähemalt 1 kord aastas.

6.2    KA avalikustab oma veebilehel:

1)   avalduste ja dokumentide vastuvõtu koha ja tähtajad ning esitamise viisi,

2)   hindamiste toimumise ajad,

3)   tasu suuruse kutse andmisega seotud kulude katteks,

4)   muu kutse andmise korraldust ning tingimusi puudutava.

6.3  Kutsekomisjon töötab välja dokumentide menetlemise korra ja esitab KA-le kinnitamiseks.

6.4  Dokumentide menetlemise korras sätestatakse:

1)   avalduste ja dokumentide registreerimine,

2)   dokumentide olemasolu ja nõuetele vastavuse kontroll,

3)   dokumentide menetlemisega seotud tähtajad, sh dokumentide esitamisel ilmnenud puuduste kõrvaldamise tähtaeg ning taotleja teavitamine.

4)   Dokumentide menetlemise kord sisaldub hindamisstandardite dolumendis.

7          TAOTLEJA KOMPETENTSUSE HINDAMINE

Tervisedendaja 6  kutse kompetentsuse hindamisvormid:

7.1  Enne kompetentside hindamist viiakse kutse andja poolt läbi dokumentide vastavuse kontroll taotletava taseme nõuetele. Juhul, kui dokumendid ei vasta nõuetele, siis teavitatakse taotlejat puudustest 10 tööpäeva jooksul ja antakse tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks. Vajadusel toimub taotleja nõustamine ning ettepanekute tegemine dokumentide täiendamiseks või lisamiseks.

7.2 Nõuetekohaselt täidetud dokumendid edastab kutsekomisjoni esimees 7 päeva jooksul hindamiskomisjonile hindamiseks vastavalt kriteeriumitele, mis on kirjeldatud hindamisstandardi osas 4.

7.3  Hindamine viiakse läbi kahes etapis:

7.3.1. Hindamine dokumentide põhjal – hindamiskomisjoni liikmed hindavad taotleja poolt esitatud dokumentide ja muude lisatud vajalike materjalide sisu ja juhendi järgi koostatud  kutsestandardipõhise portfoolio ja kompetentsuspõhise eneseanalüüsi (hindamisstandardi lisa 1) vormi põhjal tema kompetentside vastavust taotletud kutse tasemele (hindamisvormid H1 ja H2).  Dokumentide läbivaatamise tulemusena teeb hindamiskomisjon otsuse, kas taotlejale anda tervisedendaja, tase 6  kutse või kutsuda taotleja vestlusele, ning edastab vastava teabe kutsekomisjonile, kes otsustab taotleja kutse saamise või mitte saamise või määrab vestluse toimumise aja ja koha.

7.3.2. Hindamine vestluse alusel. Vestluse jooksul täpsustatakse taotleja tervisedenduse  kompetentsust ning antakse talle tagasisidet. Taotlejal on võimalus demonstreerida enda teadmisi ja oskusi, samuti esitada küsimusi; hindamiskomisjoni liikmetel anda tagasisidet:

7.4.  Tagasiside taotlejale:

7.4.1. Tagasiside hindamistulemustest on taotlejale kirjalik ning esitatakse hindamisvormil, kus on näha erinevate valdkondade tulemused ning hindamiskomisjoni arvamus ja soovitused.

7.4.2. Tagasiside kutse andmisest dokumentide alusel või vestlusele kutsumise vajadusest jõuab taotlejani esimesel võimalusel, kuid mitte kauem kui 60 päeva pärast dokumentide esitamist.

7.4.3. Tagasiside kutse andmisest või mitteandmisest jõuab taotlejani esimesel võimalusel, kuid mitte rohkem kui 30 päeva pärast vestluse toimumist.

7.5. Hindamise keeleks on eesti keel. Hindamise keel märgitakse ära hindamisprotokollis.

KUTSE ANDMISE OTSUSTAMINE JA KUTSETUNNISTUSE VÄLJASTAMINE

7.1    Kutsekomisjon teeb kutse andmise või mitteandmise otsuse hindamistulemuste põhjal iga taotleja kohta eraldi.

7.2    KA teatab otsusest taotlejale. Kutse mitteandmise otsust põhjendatakse kirjalikult.

7.3    Taotlejal on õigus esitada kaebus hindamisprotsessi ja -tulemuse kohta kutsekomisjonile.

7.4    Taotlejal on õigus esitada vaie kutsekomisjoni otsuse kohta kutsenõukogule haldusmenetluse seaduses sätestatud tingimustel ja korras.

7.5    KA esitab kutsekomisjoni otsuse kutse andmise ja registrisse kandmise kohta 7 tööpäeva jooksul Kutsekojale, kes korraldab andmete kandmise kutsetunnistuse plankidele ja väljastab trükitud kutsetunnistused KA-le.

7.6    KA väljastab kutsetunnistuse hiljemalt 30 tööpäeva jooksul pärast kutse andmise otsuse vastuvõtmist.

7.7    Tervisedendaja 6 kutsetunnistus kehtib 5 aastat alates kutsekomisjoni otsuse tegemise kuupäevast.

7.8    Kutsekomisjonil on õigus tunnistada kutsetunnistus kehtetuks, kui:

1)   kutsetunnistus on saadud pettuse teel;

2)   kutsetunnistus on välja antud võltsitud või valeandmeid sisaldava dokumendi alusel;

3)   kutset omava isiku tegevus ei vasta kutsestandardiga sätestatud normidele.

7.9    Kutsetunnistuse kehtetuks tunnistamisel peab kutsekomisjon andma isikule võimaluse esitada kirjalikus, suulises või muus sobivas vormis asja kohta oma arvamuse ja vastuväited. Kutsekomisjon võib kutsetunnistuse kehtetuks tunnistamisel tugineda kolmandate isikute (nt aukohus) seisukohtadele jne.

7.10     Kutsetunnistuse kehtetuks tunnistamisel kustutatakse see kutseregistrist ning KA teatab otsusest asjaomasele isikule tähtkirjaga ja avaldab sellekohase kuulutuse Ametlikes Teadaannetes (http://www.ametlikudteadaanded.ee/).

7.11     Vajadusel võib kutsetunnistuse omanik taotleda kutsetunnistuse duplikaadi väljaandmist kutseregistri volitatud töötlejalt.

9        KUTSE ANDMISE DOKUMENTEERIMINE JA DOKUMENTIDE SÄILITAMINE

KA dokumenteerib kutse andmisega seotud tegevuse kutseasutuse välja töötatud dokumendivormide järgi ja määratud ulatuses ning dokumente säilitatakse kutseasutuse kinnitatud arhiveerimiskorras sätestatud aja jooksul, kui õigusaktides ei ole tähtaegu sätestatud.

Tervisedendaja, tase 6 kutse KA kord 27.11.2014