Aga Mina panustan paikkonna tervisedenduse arengusse ja koostöösse!

Alates 2018. aastast vastutavad rahvatervise koordineerimise eest maakondades omavalitsuste liidud või arenduskeskused. Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu turvalisuse ja rahvatervise spetsialistina on mul mitmeid rolle: poliitika toetamine, elanikkonna gruppide võimestamine, tervist toetavate protsesside vahendamine jms. Sekkumisi tuleb kavandada üksikindiviididele, elanikkonna gruppidele, organisatsioonidele ning kogu rahvastikule.

Tervisedenduse võtmesõna on koostöö, mida tehakse maakonnas erinevatel tasanditel. Koostööpartneriteks on näiteks tervisenõukogu, kohalikud omavalitsused, riigiasutused, haridusasutused, MTÜ-d ja paljud teised asutused.

Olen pööranud suurt tähelepanu eelkooliealiste laste terviseteadlikkuse tõstmisele ning laste turvalisuse ja vigastuste ennetamisega seotud teemadele koostöös maakonna lasteaedade tervisedenduse koordinaatoriga.

Minu, kui tervisedenduse koordinaatori ülesanne on toetada lastega tegelevate täiskasvanute motivatsiooni ja tõsta teadlikkust põhitõdede suunamisel ning väärtuste kasvatamisel. Püüan algatada uusi ettevõtmisi ning toetada nende elluviimist. Õppepäevad ja ümarlauad lasteaedade personalile ja lapsevanematele on alati oodatud ja rohke osavõtuga. Väga huvitavad ja vajalikud koolitused on olnud une, varajase märkamise ning vaimse tervise teemadel.

Koos oleme osalenud erinevatel üritustel ning teabepäevadel. Näiteks viisime suurperede suvekoolis läbi töötuba, kus rääkisime mürgistustest ja esmaabist. Lastelaagris “Kaitse end ja aita teist” juhendasime koostöös maakonna tervisenõukoguga olmeohutuse, veebiohutuse ja mitmeid teisi töötubasid. Traditsiooniks on saanud ühised arutelud, et leida parimad meetodid ja huvitavamad teemad, et jõuda tervist toetavate tegevustega sihtgrupini. Koostegemisi ja ideid jätkub ka edaspidiseks, sest ühine eesmärk ja põhimõtted on heaks motivatsiooniks.

Kaidy Aljama ja Viivika Roostar

Kaidy Aljama on Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu turvalisuse ja rahvatervise spetsialist, Lääne-Viru tervisenõukogu esimees, Lääne-Viru turvalisuse nõukogu liige ja ETÜ Lääne-Viru osakonna liige

Viivika Roostar on Rakvere Triinu lasteaia õppealajuhataja, maakonna lasteaedade tervisedenduse koordinaator, Lääne-Viru tervisenõukogu liige ja ETÜ Lääne-Viru osakonna liige