Tervisedendaja kutse taotlemise ja dokumentide esitamise tähtaeg on 4. detsember 2017

Eesti Tervisedenduse Ühing võtab vastu dokumente tervisedendaja kutse taotlemiseks tähtajaga 04.detsember 2017.a (kuni kella 23.59-ni).

Kutse andmise kord ja maksumused on kinnitatud Tervishoiu Kutsenõukogu 21. nov. 2017 otsusega. Järgmine kutse andmise voor kuulutatakse välja 2018. aasta kevadel.

Kutse tervisedendaja, tase 6 taotlemise eeltingimused on:

 1. kõrgharidus;
 2. erialase täiendkoolituse läbimine;
 3. erialane töökogemus.

Kutse tervisedendaja, tase 6 taotlemiseks esitatavad dokumendid:

 • vormikohane avaldus (allkirjastatud);
 • koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart);
 • haridust tõendava(te) dokumendi(dokumentide) koopia(d);
 • täienduskoolitus(t)e läbimist või varasemat kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad;
 • Curriculum vitae (CV) või väljatrükk avalikust andmebaasist (nt ETIS-st);
 • eneseanalüüs (vastavalt ETÜ kodulehel avaldatud vormile);
 • soovi korral portfoolio (töid tutvustav mapp, publikatsioonide loetelu vms);
 • maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

Kutse tervisedendaja, tase 6 taastõendamise eeltingimused on:

 1.  erialase täiendkoolituse läbimine;
 2.  erialane töökogemus.

Kutse tervisedendaja, tase 6 taastõendamiseks esitatavad dokumendid:

 • vormikohane avaldus (allkirjastatud);
 • Curriculum vitae (CV) või väljatrükk avalikust andmebaasist (nt ETIS-st);
 • haridust ja täienduskoolituste läbimist tõendavate dokumentide koopiad, mis on saadud taastõendamisele eelneva 5 aasta jooksul;
 • tööalase tegevuse profiili, töö tulemuslikkuse ja arendustegevuste kirjeldus taastõendamisele eelneva 5 aasta jooksul ning erialase tegevuse perspektiiv (kuni 3000 tähemärki);
 • maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

Kutse andmise etapid on dokumentide hindamine ja vestlus. Kutset taotleda soovijatel tuleb ette valmistada dokumendid, s.h. eneseanalüüs või taastõendamisel vabas vormis varasema tegevuse ja arenguperspektiivi kirjeldus ning tasuda kutse andmise tasu (eraisikuna, soovi korral väljastab ETÜ arve firmale või Töötukassale).

Kutse andmise maksumus on esmasel taotlemisel 120 eurot, taastõendamisel 85 eurot.

Avalduse ja dokumentide saatmise kontaktandmed:

Soovitavalt digitaalselt, e-postiga aadressile kutseandmine@gmail.com.

Paberkandjal (tähitud postiga või käest- kätte). Palume saata või tuua dokumendid Sirje Vaask nimele, Tallinna Ülikool, Narva mnt 29, Tallinn, 10120, ruum 510, kuni 4. detsembril kella 17.00-ni.

Tervisedendaja kutsestandarditega, kutseomistamise korraga, s.h. taotlemise eeltingimustega on võimalik tutvuda ETÜ veebilehel www.tervis.ee/kutseomistamine.

Eneseanalüüsi vorm on kättesaadav ETÜ kodulehel.

NB! Hindamisstandard  jt saab olema kättesaadav alates 27. novembrist.

Info saamise võimalus (kohtumine eelneval kokkuleppel) kutse taotlejatele on 30 nov. ja 01. detsembril kella 13-17 (Tallinna Ülikoolis, Narva mnt 29). Kutse taotlejatele antakse tagasiside dokumentide kättesaamise ja vastavuse kohta eeltingimustele ning dokumentide põhjal hindamise etapi järgselt. Esmastaotleja vestluste ajad täpsustame pärast seda, kui dokumentide vastavus on üle kontrollitud ja hindamise I etapp läbi viidud (jaanuaris 2018).

Lisainfo:
Sirje Vaask
ETÜ juhatuse liige
Tel. 5097444, sirje.vaask@gmail.com